Szczegóły

Zakładka zawiera inne szczegółowe parametry programu.

Dokumenty

Edycja indeksów
Przy każdym zapisie dokumentów program zapyta o podanie numeru indeksu dokumentu. Ręcznie podawany indeks musi zachowywać swoją poprawność poprzez zachowanie ciągłości numeracji i niepowielanie numerów.
Auto. płatności gotówkowe
Dokumenty z wybraną płatnością gotówkową będą miały automatycznie dodawaną płatność po wystawieniu dokumentu.
Liczenie podatku
Dla pozycji - kwota podatku VAT/PST/GST w podsumowaniu dokumentu jest sumą podatków dla każdej pozycji dokumentu. W podsumowaniu - kwota podatku AT/PST/GST dokumentu jest liczona na podstawie sumy netto (lub brutto) towarów w danej kategorii podatkowej.
Zachowuj nowych klientów
Podczas edycji klientów dostępny jest przełącznik pozwalający na zapamiętanie kontrahenta podczas jego dodawania przy wystawianej fakturze. Opcja ta zmienia domyślne ustawienie opcji zapamiętywania kontrahentów w programie.
Zachowuj nowe towary
Podczas edycji towarów dostępny jest przełącznik pozwalający na zapamiętanie towatu podczas jego dodawania przy wystawianej fakturze. Opcja ta zmienia domyślne ustawienie opcji zapamiętywania towarów w programie.
Pokazuj ceny brutto
Przy cenach towarów program standardowo wyświetla ceny netto. Opcja pozwala na wyświetlanie w tych miejscach cen brutto.
Łącz towary
Dodając towar do dokumentu program sprawdza, czy już nie był wcześniej dodany i zamiast dodawać kolejną pozycję do dokumentu, powoduje zwiększenie ilości towaru.
Szybki wybór towarów
Szybki wybór towaru pozwala na dodawanie wielu towarów do dokumentu bez każdorazowego powrotu programu do wystawianego dokumentu po wybraniu towaru.
Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnika
Podaj aktualną stawkę zryczałtowanego podatku rolnika dla faktur RR.
Źródło kursu wymiany
Określa źródło pochodzenia kursu wymiany walut. Możliwy do wyboru jest Europejski Bank Centralny oraz kurs średni z Narodowego Banku Polskiego.

Magazyn

Automatycznie twórz dokumenty magazynowe
Jeśli włączone, dokumenty sprzedażowe automatycznie utworzą dokument magazynowy. Przy wyłączonej tej opcji masz możliwość ręcznego utworzenia dokumentu lub automatycznego z poziomu dokumentu sprzedażowego.
Tryb magazynu
Sposób zdejmowania towarów z magazynu. Dostępne opcje to FIFO (pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł) oraz LIFO (ostatni wszedł, pierwszy wyszedł).
Ceny dla remanentu
Określa sposób wyliczania remanentu.
Faktura RR używa magazynu
Określa, czy Faktury RR mają powodować zwiększanie stanów magazynowych.
Dowód wewnętrzny używa magazynu
Określa, czy dowody wewnętrzne mają wpływać na stany magazynowe.

Elementy szablonu

Oryginał/kopia
Na dokumencie zostanie wydrukowane oznaczenie Oryginał i Kopia. Program będzie także pytał o rodzaj drukowanego dokumentu.
Data zak. dostawy
Włącza datę zakończenia dostawy.
Ceny bazowe
Na dokumencie zostanie wydrukowana cena przed rabatem (jeśli rabaty były używane).
Podpis
Na dokumencie zostanie dodane pole przeznaczone na ręczne podpisy osoby wystawiającej i odbierającej dokument.
Kwota słownie
Na dokumencie zostanie wydrukowana kwota do zapłaty słownie.
Preferuj kod waluty
W przypadku wystawiania dokumentów dwujęzycznych, zamiast symbolu waluty zł, €, £, itp, zostanie wydrukowany symbol waluty - PLN, EUR, GBP, itp.
NIP na dokumentach proforma, zamówienie i kosztorys
Pozwala na wyłączenie drukowania numeru NIP sprzedawcy na dokumentach nie będących fakturami, np proforma, kosztorys, itp. Dzięki temu dokument nie będzie nosił znamion poprawnej faktury sprzedażowej.
Kwota podatku w walucie sprzedawcy
Umieszcza kwotę podatku VAT przeliczoną wg kursu wymiany walut w walucie sprzedawcy.
Nr ref. klienta
Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne dodawanie numeru identyfikacyjnego dla klienta.
Nr ref. towaru
Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne dodawanie numeru identyfikacyjnego dla towaru.
Styl faktury
Wybór szblonu dokumentu: Europejska - kwota podatku występuje dla każdej pozycji dokumentu, Amerykańska - kwota podatku występuje tylko w podsumowaniu.
Rozmiar strony
Wybór formatu papieru: A4 i US Letter.
Kod EAN na Zamówieniu do dostawcy
Umieszcza kody EAN na zamówieniu do dostawcy.
Ceny na Zamówieniu do dostawcy
Umieszcza sugerowaną (umówioną) cenę zakupu na zamówieniu do dostawcy

Grafika

Jakość
Określa jakość przechowywanych zdjęć wewnątrz programu. Pozwala na oszczędzenie miejsca w urządzeniu oraz zmniejszenie ilości potrzebnych danych na potrzeby synchronizacji zdjęć.
Zmniejszaj wymiary
Redukuje fizyczne wymiary załączonych zdjęć. Pozwala na oszczędzenie miejsca w urządzeniu oraz zmniejszenie ilości potrzebnych danych na potrzeby synchronizacji zdjęć.
Przetwórz zdjęcia
Spowoduje przekonwertowanie zdjęć do ustawień jakości grafiki. Możliwa jest tylko redukcja jakości i wymiarów zdjęć. Nie jest możliwe przywrócenie poprzedniej wersji zdjęć już przekonwertowanych.

O programie

Diagnostyka
Włącza zbieranie logów z działania programu. Logi są przechowywane na urządzeniu i mogą zajmować dużo miejsca. Zebrane dane nie są przekazywane na zewnątrz automatycznie. Aby je przesłać do wsparcia technicznego, przejdź do zakładki Ustawienia/Wsparcie techniczne/Wyślij email.